Sitemap Disclaimer Contact webmaster Print Site by Encima

Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt u aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van onze Gebruiksvoorwaarden:

A) Algemene bepalingen
B) Uw privacy: ons beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
C) Handvest voor gedrag van het lid
D) Opmerkingen betreffende de auteursrechten en de merken


A. Algemene Bepalingen

1. AANVAARDING

Deze website wordt u met plezier aangeboden. Uw gebruik van deze website komt overeen met uw aanvaarding van onze Gebruiksvoorwaarden.

2. GEBRUIK BEPERKT TOT PERSOONLIJKE NIET-COMMERCIňLE EN NIET-POLITIEKE DOELEINDEN

Deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik voor persoonlijke, niet-commerciŽle en niet-politieke doeleinden. U bent niet gemachtigd om gelijk welke informatie, software, producten of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiŽren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen, noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creŽren.

3. LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

Deze website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. De Belgische Vereniging voor Gerontologie et de Geriatrie (hierna de "BVGG") oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat de 'BVGG' de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert geen enkele samenwerking tussen de 'BVGG' en de uitbaters van deze sites.

4. "LINKING", "FRAMING", "INLINING"

De 'BVGG' geeft u de toelating om oppervlakte linken ("surface linking") te maken naar de homepage van deze site. Echter, voor elke diepte link ("deep linking"), inkadering ("framing") of automatische link is de schriftelijke toestemming van de 'BVGG' nodig.

5. ONGEOORLOOFD OF VERBODEN GEBRUIK

U mag deze website uitsluitend gebruiken op voorwaarde dat u de 'BVGG' garandeert dat u deze website niet zal gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden of doeleinden verboden door de wet of door deze "Gebruiksvoorwaarden".

6. GEBRUIK VAN DE ON LINE WEBGEMEENSCHAPPEN

Als deze website discussiegroepen, informatiegroepen, forums, gemeenschappen en/of andere berichten- of communicatiesystemen bevat, zoals bv. e-mail, SMS, enz. (samengebracht onder de benaming "Gemeenschappen"), verbindt u zich ertoe de Gemeenschappen uitsluitend te gebruiken om berichten en informatie te versturen en te ontvangen die eigen zijn aan de Gemeenschap in kwestie of ermee verband houden. Bij wijze van voorbeeld, en zonder dat dit beperkend is, verbindt u zich ertoe, bij het gebruik van een Gemeenschap:

Geen ongevraagde berichten te verzenden
Niemand te beledigen, te misbruiken, te achtervolgen, op te jagen of te bedreigen, noch op een andere manier de rechten van anderen te schenden (in het bijzonder de rechten van het individu, met inbegrip van het recht op een privť-leven).
Geen enkel onderwerp of element, geen enkele naam of informatie te publiceren, in te zenden, te uploaden naar een server, te verdelen of te verspreiden, dat of die niet gepast is, beledigend is jegens religieuze of ethische overtuigingen, lasterlijk is, obsceen is, onzedig is, ongeoorloofd is of om het even welk recht schendt, in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten.
Geen bestanden te "uploaden" naar een server die software of andere elementen bevatten die beschermd zijn door het intellectueel eigendomsrecht (of door de rechten van het individu, met inbegrip van het recht op een privť-leven), tenzij u houder bent van de voornoemde rechten, er een wettelijke controle over uitoefent, of alle noodzakelijke toelatingen ontvangen hebt.
Geen bestanden die virussen bevatten, corrupte bestanden of om het even welke andere gelijkaardige software of programma's die in staat zijn de werking van een andere computer te schaden, te uploaden naar een server.
Geen goederen, diensten of andere elementen die beschermd zijn door het intellectuele eigendomsrecht, met commercieel doeleinde, te promoten of te koop aan te bieden.
Geen studies, wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven te voeren of te versturen.
Geen bestand te downloaden dat werd verstuurd door een gebruiker van een andere Gemeenschap wanneer u weet (of zou moeten weten) dat deze verdeling illegaal is.
Geen vermelding met betrekking tot de auteur, geen wettelijke vermelding, noch enige andere vermelding van eigendomsrechten of met betrekking tot de oorsprong of de bron van de software of van ieder ander element in een bestand dat wordt "geŁpload" naar een server, te vervalsen of te verwijderen.
Het gebruik van de Gemeenschappen door om het even welke andere gebruiker niet te beperken of te verhinderen.
De nettiquette ( http://www.joti.be/regels.html#net ) te respecteren

De 'BVGG' behoudt zich het recht voor u op ieder ogenblik de toegang te ontzeggen tot ťťn van deze Gemeenschappen of alle Gemeenschappen, zonder kennisgeving en om gelijk welke reden. De 'BVGG' is er niet toe gehouden de Gemeenschappen te bewaken. De 'BVGG' behoudt zich echter het recht voor om, op ieder ogenblik en eenzijdig, het geheel of een deel van documenten of informatie te redigeren, te weigeren deze te posten, of te wissen. Bovendien behoudt de 'BVGG' zich het recht voor om het even welke informatie te verspreiden om te voldoen aan iedere geldende wet of reglementering, of om gevolg te geven aan een rechterlijk of administratief bevel. U erkent dat alle Gemeenschappen bestaan uit openbare berichten, en niet uit privť-berichten. Bijgevolg kunnen uw berichten gelezen worden door anderen, zonder dat u daarvan op de hoogte gebracht wordt. Wees altijd zeer voorzichtig wanneer u in een Gemeenschap om het even welke persoonlijke identificatie-informatie meedeelt met betrekking tot uzelf of uw kinderen. De 'BVGG' oefent geen enkele controle uit of geeft geen enkele goedkeuring aan de inhoud, de berichten of de informatie die worden aangetroffen in een Gemeenschap, en bijgevolg wijst de 'BVGG' specifiek alle aansprakelijkheid af voor wat betreft de Gemeenschappen, evenals iedere rechtsvordering die het gevolg is van uw deelname aan een Gemeenschap. De verantwoordelijken van de Gemeenschappen zijn, evenals de gastheren, geen door de 'BVGG' gemachtigde woordvoerders, en hun standpunten weerspiegelen niet noodzakelijkerwijze die van de 'BVGG'. Door berichten in te zenden, door bestanden te "uploaden" naar een server, door gegevens in te voeren, of door om het even welke andere vorm van communicatie te beginnen via deze website, geeft u de 'BVGG' de toelating om:

Deze communicatie te controleren, te gebruiken, te wijzigen, te kopiŽren, te verdelen, te verzenden, openbaar te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan in onderlicentie, over te dragen of te verkopen, of afgeleide werken ervan te creŽren , in de mate dat de aldus verspreide gegevens geen persoonsgegevens zijn, in welk geval de verwerking van deze gegevens dient te gebeuren in overeenstemming met de bepalingen van titel B van deze Gebruiksvoorwaarden.
Het onbeperkte recht om het even welk van de voornoemde afgestane rechten uit te oefenen, af te staan in onderlicentie aan derden. De voornoemde rechten omvatten het recht om, in om het even welk land, om het even welk eigendomsrecht op deze communicatie uit te oefenen, in het bijzonder met inbegrip van de rechten die deel uitmaken van het auteursrecht, van het merkenrecht of van het patentenrecht.

7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie, producten en diensten die deze website bevat kunnen tikfouten bevatten. Deze informatie maakt periodiek het voorwerp uit van wijzigingen. De 'BVGG' kan, op om het even welk ogenblik, verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan deze website. Neem geen enkele beslissing van persoonlijke, medische, juridische of financiŽle aard op basis van advies dat werd ontvangen via deze website. De 'BVGG' kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse schade, incidenten, bij wijze van sanctie uitgesproken schadevergoedingen, nevenschade, bijzondere schade, onrechtstreekse schade of om het even welke andere schade, zij ze materieel of immaterieel, in het bijzonder voor schade die het gevolg is van een verlies van gebruik, van gegevens of een verlies van winsten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik of de werking van deze website, de vertraging die verband houdt met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid deze te gebruiken, de levering of het gebrek aan levering van diensten, of voor schade die verband houdt met om het even welke informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen, die bekomen worden via deze website of het gevolg zijn van het gebruik van deze website, ongeacht het feit of het gaat om contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of quasi-onrechtmatige daad, of dat deze aansprakelijkheid gebaseerd is op een aansprakelijkheid zonder gebreken of andere, en dat zelfs als de 'BVGG' werd verwittigd van de mogelijkheid van dergelijke schade. Als u niet tevreden bent met het geheel of een deel van deze website, of als u het niet eens bent met de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

8. MEDISCHE INFORMATIE

De inhoud van deze site, zoals bv tekst, grafieken, beelden, informatie en ander materiaal (" inhoud ") wordt u voorgesteld onder een ingekorte en algemene vorm en is uitsluitend bestemd om u in te lichten. Hij kan dus niet beschouwd worden als zijnde uitgebreid. In het algemeen raden wij u aan om steeds voorzichtig om te springen met medische informatie. De inhoud van deze site komt onder meer voort uit diverse bronnen die wij als betrouwbaar beschouwen. Wij doen ons uiterste best om u naar andere sites te leiden die op een bepaald punt een meer complete informatie kunnen aanbieden dan de onze. Wij stellen alles in het werk om de kwaliteit van de medische informatie op het internet te verbeteren.

9. DISCUSSIEFORUMS

De 'BVGG' kan u vragen om uw naam en e-mail adres op te geven in het kader van een elektronisch discussieforum, dat toegankelijk is vanuit hun website. Zij die actief wensen deel te nemen en te reageren in de forum, aanvaarden dat de 'BVGG' hun e-mail adres publiceert. De 'BVGG' kan echter in geen enkel opzicht aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik dat derden gebeurlijk zouden maken van uw e-mail adres. Om te vermijden dat anonieme reacties zouden worden gepubliceerd, worden de e-mail adressen van de deelnemers aan het forum wel gecontroleerd. De 'BVGG' behoudt zich het recht voor om reacties te weigeren die in strijd zijn met de wet of die oproepen tot haat, deel uitmaken van een lastercampagne of beledigende taal bevatten.

10. CONTACT

Voor iedere vraag of ieder probleem betreffende deze website, gelieve contact op te nemen met info@geriatrie.be

11. BEPERKING VAN DE TOEGANG

De 'BVGG' behoudt zich het recht voor iedere gebruiker de toegang te weigeren tot het geheel of een deel van deze website eenzijdig en zonder kennisgeving.

12. WIJZIGING VAN DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

De 'BVGG' behoudt zich het recht voor de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen krachtens dewelke deze website u wordt aangeboden, te wijzigen. U heeft daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek aan de site de Gebruiksvoorwaarden na te lezen.

13. VARIA

Deze Gebruiksvoorwaarden worden geregeld door de wetten van BelgiŽ. U erkent hierbij dat ieder geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website, wordt voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (BelgiŽ). De 'BVGG' behoudt zich evenwel het recht voor om zich naar een andere bevoegde rechtbank te wenden indien ze dit wenst. U erkent dat de onderhavige overeenkomst en dat het gebruik van deze website niet tot gevolg hebben een joint venture, een handelsvereniging bij wijze van deelneming, een relatie van werkgever - werknemer, van volmacht of van enig ander soort samenwerkingsverband te creŽren tussen u en de 'BVGG'. De uitvoering van deze overeenkomst door de 'BVGG' is onderworpen aan de huidige reglementeringen en juridische procedures, en geen enkel element van de onderhavige overeenkomst kan de 'BVGG' verhinderen zich te houden aan administratieve en rechterlijke bevelen, evenals eisen tot toepassing van de wet in verband met uw gebruik van deze website of de informatie verstrekt aan de 'BVGG' (of verzameld door de 'BVGG') met betrekking tot dit gebruik. Indien om het even welke bepaling van de onderhavige overeenkomst ongeldig of niet toepasselijk verklaard wordt ten opzichte van de geldende wetten, in het bijzonder de bovenvermelde uitsluitingen van de garantie en de beperkingen van de aansprakelijkheid, zal deze ongeldige of niet toepasselijke bepaling geacht worden vervangen te zijn door een geldige en toepasselijke bepaling, waarvan de inhoud de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, en blijven alle andere bepalingen van de overeenkomst gelden. De onderhavige Gebruiksvoorwaarden geven de volledigheid weer van de overeenkomsten tussen de gebruiker en de 'BVGG' met betrekking tot deze website, en annuleren en vervangen alle vroegere of gelijktijdige communicaties en voorstellen, in elektronische, schriftelijke of gesproken vorm, tussen de gebruiker en de 'BVGG', betreffende deze website. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van iedere onder elektronische vorm afgeleverde waarschuwing, zal aanvaard worden in iedere gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciŽle registers die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden afgestaan in dit document, zijn voorbehouden.


B. Uw privacy: ons beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

B.1. De vertrouwelijke verwerking van uw persoonsgegevens.

1. VOORAFGAANDE OPMERKING

Internet is een fantastisch medium. Enkele malen klikken met de muis en u volgt en analyseert de actualiteit, u koopt producten en diensten en u communiceert met de hele wereld - zelfs met personen die u nog nooit ontmoet hebt! De 'BVGG' laat u graag dit prachtige medium ontdekken, met respect voor uw privacy.

2. BESCHERMING VAN UW PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Informatie die ons verstrekt wordt zal vertrouwelijk verwerkt worden conform de bovenstaande bepalingen en conform met de wettelijke nationale en internationale voorschriften.

3. BEGRIP " VERWERKEN

Onder "verwerken" verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde verwerking. Het omvat eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enz?

4. BEGRIP " VERTROUWELIJKHEID"

De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens "vertrouwelijk" verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Europese richtlijn 95/46/CE inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens. Zo zal er geen enkele persoonsinformatie die u aanbelangt, zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat u uw toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben (infra 6. uw toelating tot verwerking) of zonder dat u het doel van deze verwerking kent (infra 5. Het doel van de verwerking).

5. HET DOEL VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in de bestanden van de 'BVGG' opgenomen en worden ze verwerkt: -voor het beheer van deze sites en van de aangeboden diensten, -voor het uitvoeren van marktstudies en, in het algemeen, telkens een dergelijke verwerking noodzakelijk is om de op deze site beschikbare diensten aan te bieden.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens geeft u ons uitdrukkelijk de toelating om deze persoonsinformatie te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden

6. DIRECT MARKETING

Indien de 'BVGG' uw persoonsgegevens wenst te gebruiken voor direct marketing acties zal de 'BVGG' u de nodige instructies verstrekken die u moet volgen om dit gebruik te weigeren. Vormen van verwerking met het oog op direct marketing zijn meer bepaald: voor het verstrekken van nieuwsberichten en van nieuwe diensten die uitgaan van de 'BVGG' en zijn partners; voor de verwezenlijking van informatie- of promotiecampagnes over de diensten van de 'BVGG' en/of zijn partners en/of de overdracht van deze gegevens aan de met zorg geselecteerde partners van de 'BVGG', die u informatie kunnen toesturen over hun diensten die in verband staan met de site.

7. COOKIES

Om ueen optimale service aan te bieden kan het zijn dat wij occasioneel gebruik maken van "cookies". Een "cookie" is een klein stuk informatie dat door een website opgeslagen wordt op de harde schijf van uw PC (in het algemeen in de map C:\WINDOWS\Cookies): dit "cookie" kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Het "cookie" kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Wij gebruiken "cookies" voor administratieve doeleinden om, bijvoorbeeld, uw voorkeur te registreren voor bepaalde types informatie of uw toegangscode te registreren, wat voorkomt dat u bij ieder bezoek aan onze site telkens opnieuw dezelfde gegevens moet invoeren via het toetsenbord. De meeste "cookies" werken alleen voor de duur van een enkele sessie, of bezoek. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via telefoon, e-mail of "snail mail". U heeft ook de mogelijkheid uw "browser" zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens "cookies" worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

8. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

De verwerking van uw persoonsgegevens kan soms betekenen dat de 'BVGG' uw persoonlijke informatie moeten onthullen op verzoek van een wettelijk gezag of geheel ter goeder trouw in de veronderstelling dat deze actie vereist is: om te voldoen aan om het even welke geldende wet of reglementering, of om tussen te komen in een proces dat werd aangespannen tegen de 'BVGG' of deze site; of om de rechten of de goederen van de 'BVGG', van de site of van de gebruikers van de 'BVGG' te beschermen of te verdedigen of om tussen te komen, in uitzonderlijke omstandigheden, met als doel de persoonlijke veiligheid te beschermen van de gebruikers van de 'BVGG', de site of het publiek.

9. UW RECHTEN

9.1. Uw informatierecht

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de Belgische Vereniging voor Gerontologie et de Geriatrie, BVGG vzw, Nieuwpoortsteenweg 57, 8400 Oostende, waar u met uw vragen over de registratie van gegevens terecht kan. U kan ook steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie, Waterloosesteenweg 115 te 1000 Brussel (02/ 542 72 30), www.privacy.fgov.be.

9.2. Uw recht om uw gegevens op te vragen en te corrigeren

De klant die zijn identiteit bewijst (copie identiteitskaart) kan met een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gratis bij de BVGG vzw, Nieuwpoortsteenweg 57, 8400 Oostende, de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Desgevallend kan hij ook de correctie vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Uw gegevens worden u meegedeeld uiterlijk 45 dagen na de ontvangst van uw aanvraag. In geval van wijziging van de administratieve gegevens van de klant, zal deze de 'BVGG' hier van op de hoogte brengen.

10. MELDING VAN SCHENDINGEN VAN PRIVACY

Indien u meent dat een de 'BVGG' site een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw privacy, wordt u verzocht om de 'BVGG' daar per elektronische post van op de hoogte te brengen op het volgende adres: info@geriatrie.be of met de post op het volgende adres: de BVGG vzw, Nieuwpoortsteenweg 57, 8400 Oostende. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en te corrigeren.


B.2 De bescherming van uw privť communicatie

1. VERTROUWELIJK KARAKTER VAN UW PRIVECOMMUNICATIE

De 'BVGG' respecteert het vertrouwelijk karakter van uw privť communicatie (e-mail, SMS,?) maar reserveert zich een zeker controlerecht in de uitzonderingssituaties die hierna beschreven worden in artikel 2.

2. CONTROLE VAN UW PRIVECOMMUNICATIE

De 'BVGG' behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien het een billijk vermoeden heeft dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten. Behalve wanneer de controle gebeurt op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag de controle van de 'BVGG' alleen betrekking hebben op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dat wil zeggen de informatie die zich op een webpagina bevindt, de berichten die te vinden zijn in de discussiegroepen of de informatiemailings, zonder dat deze lijst beperkend is. De 'BVGG' mag de maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om een goed beheer van zijn computersysteem te verzekeren. In dit opzicht kan het toegang verwerven tot iedere communicatie die is opgeslagen op zijn computersysteem.

3. WACHTWOORD EN TOEGANGSCODE

Het lid verbindt zich ertoe het geheime en vertrouwelijke karakter van zijn wachtwoord en zijn toegangscode te bewaren. Ieder gebruik van deze identificatie-elementen gebeurt op volledige verantwoordelijkheid van het lid. In geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van ťťn van deze elementen, is het lid ertoe gehouden de 'BVGG' daarvan binnen de kortst mogelijke termijn op de hoogte te stellen, waarbij deze kennisgeving bevestigd moet worden per aangetekende brief.


C. Handvest voor gedrag van het lid of van de gebruiker

Een lid of gebruiker is een persoon die toegang heeft tot deze site en die rechtstreeks of onrechtstreeks geniet van de informatie, diensten of databases die ter beschikking gesteld worden door de 'BVGG'.

De leden en de gebruikers kunnen de bestaande databases raadplegen en de Internet-diensten gebruiken overal ter wereld, op voorwaarde dat de normen en gebruiken van Internet worden nageleefd en dat de eigenaar van de database de toegang ertoe en het gebruik ervan toelaat.

De leden en gebruikers kunnen de diensten van de 'BVGG' gebruiken voor geoorloofde, persoonlijke, niet-commerciŽle en niet-politieke doeleinden :

Het lid of de gebruiker is ertoe gehouden de geldende wetgeving na te leven wanneer het gegevens publiceert of verzendt via het netwerk van de 'BVGG'. Verboden gegevens zijn in het bijzonder, maar niet uitsluitend, ongeoorloofde, onjuiste, obscene, lasterlijke informatie, die de openbare orde en/of de goede zeden schaden, die de persoonlijke levenssfeer van de leden schaden of die aanzetten tot rassenhaat en vreemdelingenhaat.

Het lid of de gebruiker moet de intellectuele rechten, waaronder de auteursrechten, die toebehoren aan derden, respecteren.

Het lid of de gebruiker verbindt zich er eveneens toe geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten.

Het lid of de gebruiker onthoudt zich ervan computerkraken te plegen of aan " hacking " te doen ten opzichte van het systeem van de 'BVGG' of ieder ander systeem dat rechtstreeks of onrechtstreeks op of via Internet te bereiken is.

Het is verboden de diensten van de 'BVGG' te gebruiken voor iedere handeling die tot gevolg heeft:

- dat illegaal toegang verkregen wordt tot de gegevens van de aangesloten netwerken;

- dat de goede werking van de 'BVGG' geschaad wordt of het gebruik of de capaciteit van de verrichtingen voor de andere leden in gevaar gebracht worden, in het bijzonder door een grote hoeveelheid ongerechtvaardigd verkeer te veroorzaken;

- de integriteit van de computergegevens te schaden of teniet te doen.

De 'BVGG' kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inbreuken die gepleegd worden door derden of door het lid of de gebruiker via zijn diensten.

Door een beroep te doen op de diensten van de 'BVGG', verbindt het lid of de gebruiker zich ertoe de algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de bijzondere algemene voorwaarden van specifieke diensten te aanvaarden en zich te houden aan de netiquette (http://www.joti.be/regels.html#net) en de geldende gebruiken op de netwerken waartoe hij toegang verwerft via de 'BVGG'.

De 'BVGG' nodigt haar leden en de gebruikers van geriatrie.be uit, iedere ongeoorloofde inhoud te signaleren die beschikbaar zou op de website, opdat de 'BVGG' de noodzakelijke en gepaste maatregelen kan treffen om deze informatie te wissen of ontoegankelijk te maken. Daartoe moet het lid of de gebruiker het volgende e-mail adres gebruiken: info@geriatrie.be.

De 'BVGG' behoudt zich het recht voor aan de bevoegde autoriteiten de leden of gebruikers aan te geven die het Belgische of internationaal recht schenden en voor onbepaalde tijd de toegang tot en het gebruik van de diensten en databases op te schorten van ieder lid of gebruiker dat het onderhavige handvest voor "Gedrag van het lid of van de gebruiker" overtreedt, ofwel de andere voorschriften voorzien in onze "Gebruiksvoorwaarden" niet naleeft.


D. Opmerkingen betreffende de auteursrechten

Alle elementen van deze website zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van de de Belgische Vereniging voor Gerontologie et de Geriatrie, BVGG vzw (zoals auteursrechten, ?).

ˆ top